Zákazy

Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane kuchynských nožov), bicykle, skateboardy (a iné boardy...), inline korčule, kolobežky a podobné dopravné prostriedky. Nie je dovolené vnášať magnetofóny, filmové kamery, videokamery (vrátane DV, DV Cam, Beta Cam, Super VHS...), ani profesionálne fotoaparáty. Selfie-sticks sú na festivale taktiež zakázané. Zhotovovanie zvukových/obrazových záznamov alebo videozáznamov je prísne zakázané, a to i pre súkromnú potrebu. Výnimku tvoria plnoautomatické spotrebiteľské fotoaparáty, ktoré však nesmú byť použité na zhotovovanie fotografií z vystúpení interpretov. Zakázané sú tiež lietajúce drony a podobné mechanické zariadenia. Prísne zakázaný je crowdsurfing (“plávanie” na rukách) aj stagediving (skákanie z pódia). Vo Family parku a vo všetkých stanoch platí zákaz fajčenia. Zakázané je aj stanovanie na parkovisku a mimo vyhradených priestorov.