Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.pohodafestival.sk/shop

Obchodné meno (sídlo firmy podľa registra): POHODA FESTIVAL, s.r.o.
Ulica a číslo: Zochova 6-8
PSČ a mesto: 811 03 Bratislava
IČO: 45639043
DIČ: 2023064758
IČ DPH: SK2023064758

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri MS Bratislava III, oddiel Sro, vo vložke číslo 66168/B.

Bankové spojenie:  Slovenská Sporiteľňa, a. s., IBAN: SK6709000000005043180796
Telefón/Mobil: 02/207 08 251
E-mail: shop@pohodafestival.sk
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Prevádzková doba: n/a
Zodpovedný vedúci: Mgr. Michal Kaščák
Obchodné meno: POHODA FESTIVAL, s.r.o.
Ulica a číslo: Prostredná 46
PSČ a mesto: 900 21 Svätý Jur
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5
820 07 Bratislava 27
tel.: 02/58272 172
e-mail: ba@soi.sk

Článok I.
Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je POHODA FESTIVAL, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8811 03 Bratislava.
2. Predávajúcim vstupeniek na verejné kultúrne podujatia v mene a na účet POHODA FESTIVAL, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, je spoločnosť  Ticketlive PRO SK s.r.o., so sídlom Pod Dráhami 11A, 960 01 Zvolen, IČO: 50 791 419.
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.pohodafestival.sk je POHODA FESTIVAL, s.r.o., so sídlom Zochova 6-8, 811 03 Bratislava.
4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom eshopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie. 

Článok II.
Cena

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 10% a 20 % DPH.
2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Osobitné ustanovenia o cene vstupného  na verejné kultúrne podujatie POHODA FESTIVAL 2024

Predávajúci stanovil a odvodňuje tieto cenové hladiny pre ceny vstupného na verejné kultúrne podujatie POHODA FESTIVAL 2024:

 

Základná cena vstupného pre dospelé osoby od 18 roku: 169 EUR

Predávajúci je oprávnený stanoviť  z určitých dôvodov alebo pre určitý čas určitú zľavu zo základnej ceny vstupného.

 

Cena vstupného pre zdravotne ťažko postihnuté osoby (ZŤP): 119 EUR.

Zľava zo vstupného z dôvodu obmedzeného alebo nemožnosti využívania niektorých  poskytovaných služieb alebo časti programu festivalu vzhľadom na možné zdravotné obmedzenie (napr. športové zóny, vybrané partnerské zóny), resp.  súvisiace s prípadným obmedzeným prístupom invalidného vozíka na niektoré miesta na festivale.

 

OSTATNÉ KATEGÓRIE VSTUPNÉHO a odôvodnenie na základe veku návštevníka:

Junior (15 – 17 rokov vrátane):  119 eur

 • Zľava zo vstupného z dôvodu obmedzeného resp. zakázaného vstupu do špeciálnych zón na festivale a obmedzenie, resp. zákaz využívania vybraných poskytovaných služieb určených len plnoletým návštevníkom (napr. zóna s predajom alkoholických nápojov, zóna s tabakovými výrobkami).
 • Návštevníci pod 18 rokov nemajú prístup na vybrané časti programu festivalu.

Kids (6 – 14 rokov vrátane):  59 eur

 • Zľava zo vstupného z dôvodu obmedzeného resp. zakázaného vstupu do špeciálnych zón na festivale a obmedzenie resp. zákaz využívania vybraných poskytovaných služieb určených len plnoletým návštevníkom (zóna s predajom alkoholických nápojov, zóna s tabakovými výrobkami). 
 • Návštevníci pod 15 rokov nemajú prístup na vybrané časti programu festivalu.
 • Zľava zo vstupného z dôvodu časovo a priestorovo obmedzeného programu určeného pre návštevníka so vstupenkou Kids.
 • Zóna pre návštevníkov so vstupenkou Kids je aktívna iba počas dvoch dní festivalu a to konkrétne v časoch od 09:00 do 21:30.

 Baby (3 – 5 rokov vrátane): 19 eur

 • Zľava zo vstupného z dôvodu obmedzeného resp. zakázaného vstupu do špeciálnych zón na festivale a obmedzenie resp. zákaz využívania vybraných poskytovaných služieb určených len plnoletým návštevníkom (zóna s predajom alkoholických nápojov, zóna s tabakovými výrobkami). 
 • Návštevníci pod 7 rokov nemajú prístup na vybrané časti programu festivalu.
 • Zľava zo vstupného z dôvodu časovo a priestorovo obmedzeného programu určeného pre návštevníka so vstupenkou Baby. 
 • Zóna pre návštevníkov so vstupenkou Baby je aktívna iba počas dvoch dní festivalu a to konkrétne v časoch od 09:00 do 21:30.
 • Zľava zo vstupného z dôvodu obmedzenia prístupu k službám a atrakciám na festivale na základe veku (zákaz vstupu na vybrané atrakcie v zóne určenej pre držiteľov vstupenky Baby).

 

Ak nie je spoločnosťou POHODA FESTIVAL, s.r.o. určené pre nasledujúce ročníky verejného kultúrneho podujatia POHODA FESTIVAL inak, vzťahujú sa vyššie uvedené odôvodnenia cenových hladín vstupného na základe veku návštevníka aj ďalších ročníkov verejného kultúrneho podujatia POHODA FESTIVAL. 

Cena vstupeniek pre jednotlivé kategórie návštevníkov sa však môže pre jednotlivé ročníky podujatia POHODA FESTIVAL do budúcnosti líšiť a aktuálna cena vstupného pre konkrétny ročník bude zverejnená na webovom sídle poskytovateľa služby: www.pohodafestival.sk.  

 

Článok III.
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
3. Vykonaná objednávka je platná 24 hodín ak počas nich objednávateľ (kupujúci, zákazník) zaplatí za objednaný tovar celú kúpnu cenu. Po márnom uplynutí tejto lehoty bez zaplatenia kúpnej ceny sa objednávka považuje za zrušenú.
4. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením zaplatenia tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
6. Kupujúci sa odoslaním objednávky zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru.
7. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia,  a to  napríklad z dôvodov, že tovar sa nevyrába, nie je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, alebo výrobca vykonal tak závažné zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail.
Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny email alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní.

Článok IV.
Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
     a. platba kartou prostredníctvom platobnej brány
     b. platba priamym prevodom na účet

2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.
3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
     a. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
     b. zľavu za opakovaný nákup,
     c. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.
5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

Článok V.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
     a. pošty
     b. kuriérskej spoločnosti 
  
Článok VI.
Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:
     a. pri doprave kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service s doručením v rámci Slovenskej republiky s expedovaním do 10 pracovných dní z nášho skladu– 4,50 €
     b. pri doprave kuriérskou spoločnosťou In Time s doručením do ostatných krajín Európy alebo sveta s expedovaním do 10 pracovných dní z nášho skladu je cena kalkulovaná podľa nasledujúcej tabuľky:

 

krajina

doprava SPS

Belgicko

10,40 €

Bulharsko

9,00 €

Česká republika

7,10 €

Dánsko

12,30 €

Estónsko

12,30 €

Fínsko

12,30 €

Francúzsko

15,40 €

Grécko

12,30€

Holandsko

10,40 €

Chorvátsko

9 €

Írsko

12,30 €

Litva

12,30 €

Lotyšsko

12,30€

Luxembursko

10,40 €

Maďarsko 

7,10 €

Nemecko

8,30 €

Poľsko

15,40 €

Portugalsko

13,90 €

Rakúsko

7,80 €

Rumunsko

9 €

Slovensko

3,70 €

Slovinsko

12,30 €

Španielsko

15,40 €

Švédsko

12,30 €

Taliansko

13,90 €

Príloha: Tabuľka č.1

2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.
Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. Originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si Tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Vzhľadom na skutočnosť, že predávajúci umožňuje na tejto stránke aj nákup vstupeniek, tieto nie je možné vrátiť v lehote 14 dní odo dňa ich doručenia a to v súlade s vyššie uvedeným zákonom. Konkrétne podľa § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z., od zmluvy nie je možné odstúpiť aj v prípade ak predmetom dodania je poskytnutie služieb s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:
     a. prevziať objednaný tovar,
     b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
     c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
3. Predávajúci je povinný:
     a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene
     b. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. na účely plnenia týchto všeobecných podmienok pri korektnom vybavovaní Vašej objednávky.
2. Viac o nakladaní s osobnými údajmi ako aj informáciu v zmysle č. 13 GDPR nájdete v Pravidlá ochrany osobných údajov.

3. POHODA FESTIVAL, s.r.o. pre účely vrátenia vstupného získava a spracováva tieto osobné údaje a ďalšie údaje:

 • meno, priezvisko
 • e-mail
 • spôsob zakúpenia vstupenky (online / osobne)
 • číslo objednávky
 • typ vstupenky (e-ticket / tlačený lístok) + číslo tlačenej vstupenky
 • číslo účtu vo formáte IBAN
 • adresa v prípade doručovania darčeku
   

Článok XII.
Osobitné zmluvné podmienky pre vstupenky Nekonečná Pohoda


1. POHODA FESTIVAL, s.r.o.  vydal vstupenky s označením NEKONEČNÁ POHODA, s ktorými sú spojené tieto práva ich majiteľa:

 • Nekonečný vstup na Pohodu
  S lístkom máte vstup na festival zabezpečený navždy.
 • Dedenie Nekonečnej Pohody
  Lístok je dedičný bez poplatku.
 • Prepis nekonečnej Pohody
  Nekonečnú Pohodu je možné prepísať na inú osobu prostredníctvom agentúry Pohoda festival za manipulačný poplatok 99€.
 • Uvítací balíček Nekonečná Pohoda
  Lístok vám pošleme aj s uvítacím balíkom, ktorý obsahuje večnú nerezovú kartu Nekonečná Pohoda so špeciálnym dizajnom a unikátnym kódom a certifikát Nekonečná Pohoda s popisom výhod a zodpovedajúcim unikátnym kódom.
 • Festivalový náramok v predstihu
  Najneskôr 14 dní pred festivalom dostanete festivalový náramok spolu s darčekom.
 • Zrýchlený vstup na festival
  Vstup na festival vám bude umožnený cez osobitný koridor, ktorým sa do areálu dostanete rýchlejšie.
 • 48 hodinový prednostný nákup Parkingu P1 a Karavan parkingu
  S Nekonečnou Pohodou dostanete možnosť prednostného nákupu Parkingu P1 a Karavan Parkingu. Na tento nákup sa bude používať unikátny kód vašej Nekonečnej Pohody.
 • Nekonečná zľava 20% na festivalový merch
  V našom eshope si budete môcť uplatniť 20% zľavu na akýkoľvek merch. Táto zľava bude platiť rovnako navždy, na jej uplatnenie bude slúžiť unikátny kód vašej Nekonečnej Pohody.

2. Dedenie vstupenky NEKONEČNÁ POHODA
POHODA FESTIVAL, s.r.o.  akceptuje prechod vlastníctva ku vstupenke NEKONEČNÁ POHODA dedením. Dedenie vstupenky sa preukazuje zákonným spôsobom rozhodnutím o dedičstve (Potvrdenie o dedičstve, prípadne Potvrdenie o okruhu dedičov  do vydania dedičského rozhodnutia, vydané notárom).


Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si  prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasil s nimi.
4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke eshopu.
6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 18/2018 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
8. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 30. júna 2023.

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
     a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, 
     b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
     c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,  chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, 
     d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
     e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
     f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
     a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby, 
     b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
     c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi alebo aj prevzatím tovaru od kuriéra prehlasujete, že obal je nepoškodený.
13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
14. Kontakt: POHODA FESTIVAL, s.r.o. Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, shop@pohodafestival.sk