Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024

Pravidlá ochrany osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou prevádzky našich webových stránok v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“). Je pre nás dôležité, aby osobné údaje zákazníkov boli spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) ani zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu, ale aj v záujme transparentnosti nakladania s osobnými údajmi pripravila prevádzkovateľ webových stránok túto informáciu o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť POHODA FESTIVAL, s. r. o., sídlo:  Zochova 6-8, Bratislava 811 03, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  66168/B,   poskytuje osobné údaje svojho zákazníka alebo zákazníkov iným subjektom výlučne v prípadoch, ak je tak povinná a (alebo) oprávnená urobiť podľa alebo na základe platných právnych predpisov, ak je to nevyhnutné na poskytovanie tovarov alebo služieb, na dosiahnutie iných účelov spracúvania osobných údajov podľa pravidiel ochrany osobných údajov, alebo ak  zákazník dal svoj súhlas. 

Spoločnosť POHODA FESTIVAL, s. r. o. poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje najmä podľa:

    Zákona číslo 22/2004 Z. z. o  elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení, ak ide o osobné údaje príjemcov služieb informačnej spoločnosti.

    Zák. č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak ide o osobné údaje používateľov platobných služieb.
   
Príjemcovi - sprostredkovateľovi, ktorý môže spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa v záujme uskutočnenia predaja tovarov a služieb spoločnosťou POHODA FESTIVAL, s. r. o.:

Ticketlive PRO SK s.r.o., IČO:  50 791 419, IČ DPH:  SK2120477161, so sídlom:  Pod dráhami 11A, 960 01 Zvolen, zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 31704/S, ktorý je prevádzkovateľom predajnej siete "Ticketlive", ktorá umožňuje distribúciu, rezerváciu a predaj vstupeniek na spoločenské, kultúrne, športové či iné akcie spočívajúce vo využití voľného času, a to prostredníctvom internetového rezervačného a predajného systému a prostredníctvom siete zmluvných predajných miest.

Vo uvedených prípadoch nedochádza k poskytnutiu osobných údajov z informačných systémov spoločnosti POHODA FESTIVAL, s. r. o., poskytne sa prístup k týmto údajom. Vyššie definovaný subjekt, v prípadoch ak pôsobí ako sprostredkovateľ,  je na to oprávnený na základe písomnej zmluvy a POHODA FESTIVAL, s. r. o.  Sprostredkovateľ bol vybratý, pretože poskytuje dostatočné záruky, že prijal primerané technické a organizačné opatrenia na to, aby boli naplnené požiadavky na ochranu osobných údajov a práv zákazníkov vyplývajúce z platných právnych predpisov. 

V prípadoch, keď sa od zákazníka ako od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytuje prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nasledovné informácie:

 

 1. Prevádzkovateľom webových stránok je v zmysle VOP, je POHODA FESTIVAL, s.r.o..
   
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia prevádzky webovej stránky ako aj rezervácie či objednávky tovarov a služieb na základe požiadavky zákazníka a tiež marketingové aktivity prevádzkovateľa na základe oprávneného záujmu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 1 písm b) a f) GDPR, a na jeho plnenie je nevyhnutné získať a spracúvať osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu.
   
 3. Pri prevádzke webových stránok dbáme o dôvernosť osobných údajov našich zákazníkov a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, poskytovateľovi platobných služieb, sprostredkovateľovi alebo inému  subjektu s preukázateľným zákonným oprávnením.
   
 4. Osobné údaje zákazníkov súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.).
   
 5. Zákazník ako dotknutá osoba má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
   
 6. Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom rozsahu. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvného vzťahu. 
   
 7. Je našim oprávneným záujmom vedieť akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky a e-shop s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o Google Tag Manager. IP adresy a cookies nám v tomto pomáhajú. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača.
   
 8. Ak zákazník pri vytváraní objednávky v e-shope súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vykonávame ho zasielaním e-mailových správ (napr. newsletter, alebo ponuka obdobných tovarov a služieb) na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
   
 9. POHODA FESTIVAL, s.r.o. pre účely vrátenia vstupného získava a spracováva tieto osobné údaje a ďalšie údaje:
 • meno, priezvisko
 • e-mail
 • spôsob zakúpenia vstupenky (online / osobne)
 • číslo objednávky
 • typ vstupenky (e-ticket / tlačený lístok) + číslo tlačenej vstupenky
 • číslo účtu vo formáte IBAN
 • adresa v prípade doručovania darčeku