Pravidlá a podmienky

1. Zmena termínu a programu vyhradená. Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.


2. Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup na festival komukoľvek, a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.


3. Vstupenka je pri vstupe nahradená označením návštevníka festivalu – textilným náramkom s čipom. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie organizátor zodpovednosť. Usporiadateľská služba je oprávnená vykonávať osobnú prehliadku. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto bude poškodené, bude usporiadateľskou službou vyvedený z festivalových priestorov a bude od neho vymáhaná náhrada škody v minimálnej výške 119 €.


4. Všetky označenia návštevníka – textilné náramky s čipom sú majetkom organizátora, až do nedele 14. 7. 2019 do 16.00 h.


5. Samotný textilný náramok neoprávňuje na vstup do festivalového areálu. Na opakovaný vstup oprávňuje návštevníka kombinácia textilný náramok + správne aktivovaný čip.


6. Čip sa aktivuje prvým vstupom na festival. Je neprenosný, rovnako ako náramok. Čip sa pri každom prípadnom odchode z areálu musí vždy „odhlásiť“ a pri opakovanom vstupe vždy znova „prihlásiť“. Za proces správneho narábania s odhlasovaním a prihlasovaním čipu je zodpovedný návštevník. Ak nebude čip správne odhlásený, opakovaný vstup do areálu nebude možný a náramok s čipom sa stane neplatný a bude návštevníkovi odobratý. Upozorňujeme, že identifikačný náramok oprávňuje k vstupu na festival jedine v kombinácii so správne nastaveným čipom.


7. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.


8. Plávanie na rukách, tzv. crowd surfing, rovnako ako skákanie z pódia do davu, tzv. stage diving, sú na festivale zakázané. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.


9. Vstup návštevníkov na festivalové pódium a do backstage je zakázaný. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.


10. Stanovanie mimo vyhradených stanových táborov je prísne zakázané. Stany porušujúce tento bod budú odnesené k stanovisku camp managera.


11. Návštevník festivalu berie na vedomie a poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia. Dokumentovanie festivalu a následné spracúvanie materiálov na propagačné a marketingové účely je oprávneným záujmom organizátora festivalu ako aj jeho partnerov. Pre viac informácií o ochrane osobných údajov: www.pohodafestival.sk/sk/privacy-policy.


12. Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety vrátane petárd a mordeblí, otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov, dáždniky, selfie sticks, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane kuchynských nožov).


13. V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch, bicykloch, skateboardoch, longboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a obdobných prostriedkoch. Rovnako je zakázané používanie dronov. V prípade porušenia tohto zákazu bude prostriedok návštevníkovi do ukončenia festivalu zabavený.


14. Nie je dovolené vnášať do priestorov festivalu magnetofóny, megafóny, filmové a videokamery, ani profesionálne fotoaparáty. Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov vystúpení interpretov a ostatných častí programu je prísne zakázané, a to i pre osobnú potrebu.


15. Osoby vstupujúce do areálu môžu byť prehľadané.


16. Vo všetkých krytých stanoch a v celom Family parku platí prísny zákaz fajčenia.


17. Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.


18. V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.


19. Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný.


20. Prosíme o využívanie odpadkových košov podľa ich označenia.


21. Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie sa. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.


22. Upozorňujeme návštevníkov, že festivalový areál je monitorovaný kamerovým systémom.

 

23. Podujatie nie je určené osobám mladším ako 18 rokov. 

 

24. Falšovanie vstupeniek je trestné a trestá sa podľa zákona.

 

25. Festival sa koná za každého počasia, okrem prírodných katastrof.

 

26. Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.

 

27. Prajeme veľa Pohody...