Pravidlá a podmienky

1. Zmena programu vyhradená. Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.


2. Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup na festival komukoľvek, a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.


3. Vstupenka je pri vstupe nahradená označením návštevníka festivalu – textilným náramkom. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie organizátor zodpovednosť. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto bude poškodené, bude usporiadateľskou službou vyvedený z festivalových priestorov a bude od neho vymáhaná náhrada škody v minimálnej výške 119 €.


4. Všetky označenia návštevníka – textilné náramky sú majetkom organizátora, až do nedele 8. 7. 2018 do 16.00 h.


5. Samotný textilný náramok neoprávňuje na vstup do festivalového areálu. Na opakovaný vstup oprávňuje návštevníka kombinácia textilný náramok + návratka.


6. Návratku si musí každý návštevník, ktorý sa chce vrátiť späť, zobrať pri odchode z festivalového areálu od usporiadateľskej služby. S návratkou musí prejsť cez turniket smerom von. Pri opakovanom vstupe sa musí každý nielen preukázať identifikačným náramkom, ale aj prejsť platnou návratkou cez turniket. Identifikačný náramok oprávňuje k vstupu na festival jedine v kombinácii s návratkou.


7. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.


8. Plávanie na rukách, tzv. crowd surfing, je na festivale zakázaný, porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.


9. Vstup návštevníkov na festivalové pódium alebo prípadné skákanie z pódia do davu, tzv. stage diving, je zakázaný. Porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov. 


10. Stanovanie mimo vyhradených stanových táborov je prísne zakázané. Stany porušujúce tento bod budú odnesené k stanovisku Camp managera.


11. Oprávneným vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady, časového a teritoriálneho obmedzenia.


12. Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety vrátane petárd a mordeblí, otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov, dáždniky, selfie sticks, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane kuchynských nožov).


13. V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch, bicykloch, skateboardoch, longboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a obdobných prostriedkoch. V prípade porušenia tohto zákazu bude prostriedok návštevníkovi do ukončenia festivalu zabavený.


14. Nie je dovolené vnášať do priestorov festivalu magnetofóny, megafóny, filmové a videokamery, ani profesionálne fotoaparáty. Zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických alebo videozáznamov vystúpení interpretov a ostatných častí programu je prísne zakázané, a to i pre osobnú potrebu.


15. Osoby vstupujúce do areálu môžu byť prehľadané.


16. Vo všetkých krytých stanoch a v celom Family parku platí prísny zákaz fajčenia.


17. Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.


18. V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.


19. Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný.


20. Prosíme o využívanie odpadkových košov podľa ich označenia.


21. Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie sa. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.


22. Upozorňujeme návštevníkov, že festivalový areál je monitorovaný kamerovým systémom.

 

23. Podujatie nie je určené osobám mladším ako 18 rokov. 

 

24. Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu. Prajeme vám veľa Pohody, bez zbytočných komplikácií.