Kempy

Najjednoduchšou možnosťou je ubytovanie v dvoch stanových mestečkách, priamo vo festivalovom areáli. Stanové mestečká sú súčasťou areálu, otvorené budú 11.7. od 14:00. Stanovanie na festivale je zarátané v cene festivalovej permanentky. Jedno stanové mestečko sa nachádza smerom od Trenčína (pre peších návštevníkov), druhé smerom od obce Opatovce.

Stanové mestečká sú zriadené na upravenej trávnatej ploche vedľa pristávacej dráhy. Výmera stanových mestečiek je disponovaná tak, aby uspokojila všetkých záujemcov. Stanovanie v stanových mestečkách je vyhradené iba pre návštevníkov festivalu.

Kempy sú rozdelené na sektory, v každom sektore sú vyznačené chodníky. Prosíme, aby ste pri stavbe stanu dodržiavali bezpečnostné únikové medzery a neblokovali prirodzené chodníky. Stanovanie na parkovisku a mimo vyhradených priestorov je zakázané, takto postavené stany budú zbalené aj s príslušenstvom a uskladnené na stanovisku Camp managera v najbližšom stanovom mestečku, kde si ich môžu majitelia po identifikácii vyzdvihnúť.

V stanových mestečkách, ako i v celom festivalovom areáli, je zakázané klásť oheň, používať variče s otvoreným ohňom; zakázané sú, samozrejme, výbušniny akéhokoľvek druhu, vrátane petárd a mordeblí. Ak fajčíte, fajčite s opatrnosťou. V strede každého sektora sa nachádzajú sudy s pieskom a vodou a vedrá pre prvú pomoc v prípade požiaru – prosíme udržiavať v použiteľnom stave a nekradnúť vedrá. V prípade požiaru ihneď kontaktujte bezpečnostnú službu, usporiadateľskú službu alebo hasičov – na festivale je pristavených niekoľko hasičských áut.

Ak vyhadzujete odpad, snažte sa použiť najbližší kontajner, prípadne zanechať po sebe odpad zabalený v igelitových vreciach. Na odkladanie odpadu dostane „každý stan“ 2 vrecia. Žlté vrece je určené na separovaný zber (plasty, papier, kovy), druhé – čierne – na ostatný odpad. Pri odchode, prosíme, vrecia zviažte a odneste do najbližšieho suda alebo veľkokapacitného kontajnera, resp. nechajte ich na mieste (viď sekciu Odpad). Ak nedostanete vrecia, alebo ste ich už naplnili, kontaktujte Camp managera, resp. brigádnikov v priestoroch kempov. Pre všetky ďalšie obmedzenia platné aj pre vstup do kempu viď sekciu Zákazy

Za bezpečnosť vecí v stanovom mestečku usporiadatelia nezodpovedajú, preto odporúčame nenechávať v stanoch cenné predmety, peniaze, atď. Ak máte so sebou cenné veci, využite úschovne. Do stanového mestečka je zákaz vstupu s autom, použite priľahlé parkovisko (viď sekcia Mapy). Riaďte sa, prosim, pokynmi organizátorov. Kempy sú vybavené sociálnymi zariadeniami a cisternami s pitnou vodou.