Identifikácia festivalovým náramkom

Každý návštevník dostane po preukázaní sa platným lístkom náramok – identifikáciu návštevníka, ktorý mu bude založený na zápästie. Upozorňujeme, že samotný náramok neoprávňuje k vstupu na festival, je tak len v kombinácii s festivalovou návratkou, ktorú dostane návštevník pri výmene lístka za náramok mimo festivalových brán, alebo pri odchode z festivalu. Náramok oprávňuje návštevníka na pohyb po festivalovom areáli a je povinnosťou ukázať ho pri vyzvaní bezpečnostnou alebo usporiadateľskou službou. Identifikáciu považujte za ceninu, pri jej strate vám nebude umožnený opätovný vstup, nová identifikácia vydaná nebude. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu, preto svoje náramky vo vlastnom záujme neposkytujte iným osobám. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež identifikácie je zodpovedný návštevník. Identifikácia je umiestnená na zápästí, iba vo zvláštnych prípadoch tomu môže byť inak (alergia, kožná choroba, atď.).