Identifikácia

Každý návštevník dostane po preukázaní sa platným lístkom náramok – identifikáciu návštevníka, ktorý mu bude založený na zápästie. Identifikáciou je potrebné sa preukázať pri vstupe na festival i pri vyzvaní bezpečnostnou alebo usporiadateľskou službou v jeho priestoroch. Identifikáciu považujte za ceninu, pri jej strate vám nebude umožnený opätovný vstup, nová identifikácia vydaná nebude. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z areálu, preto svoje náramky vo vlastnom záujme neposkytujte iným osobám. Za stratu, poškodenie, prípadne krádež identifikácie, resp. návratky je zodpovedný návštevník. Identifikácia je umiestnená na zápästí, iba vo zvláštnych prípadoch tomu môže byť inak (alergia, kožná choroba, atď.). Pri každom odchode z festivalového areálu si musí každý návštevník, ktorý sa chce vrátiť späť, zobrať od usporiadateľskej služby návratku, označenú čiarovým kódom (pozri sekciu Návratky). Identifikačný náramok oprávňuje k opätovnému vstupu na festival jedine v kombinácii s návratkou.