Odpad

Pohoda festival sa snaží produkovať čo najmenší objem odpadu. Ten ktorý vznikne meníme vďaka aktívnym návštevníkom a dobrovoľníkom na druhotné suroviny, prípadne ho dôkladne vyseparujeme a snažíme sa o jeho ekologické spracovanie.

Unikátnym riešením je zriadenie zberných miest, kde vyškolení dobrovoľníci s pomocou návštevníkov dôkladne separujú plasty, papier, kov a bio-odpad. Zberné miesta fungujú non stop, fungujú aj ako edukačné centrá, kde sa dozviete ako správne separovať a aký je kolobeh jednotlivých materiálov.

V areáli festivalu je okrem zberných miest rozmiestnených viac ako 500 kontajnerov na odpad a to vždy tak, aby umožňovali aspoň základnú separáciu. Všetky nádoby sú označené rozlišovacími nápismi.

Festival nepoužíva žiadne jednorazové plasty okrem PET fliaš. Všetky riady, príbory a slamky sú kompostovateľné. Bio-odpad z gastro stánkov spolu riadmi, príbormi a slamkami môžete po použití vyhodiť do nádob označených nápisom BIO. Festival tiež separuje olej a sklený odpad vznikajúci v zázemí gastro sektorov.

V stanovom mestečku dostane „každý stan“ dve vlastné vrecia – jedno je určené na separovaný zber, druhé na ostatný odpad. Do vreca na separáciu patria prázdne plastové poháre a fľaše (bez zvyškov nápojov, ideálne aj stlačené), čisté vrecúška, tašky, fólie, všetky druhy papiera a plechovky. Do vreca na komunálny odpad všetko ostatné. V kempoch sú stanovištia, kam môžu návštevníci naplnené vrecia odložiť, prípadne ich pri odchode prosíme zavrieť a nechať na mieste. Odpad vyzbieraný do vriec bude dodatočne dotrieďovaný a následne recyklovaný.