Letisko Trenčín 11 — 13 júl 2024

PODMIENKY POUŽÍVANIA

PREHĽAD

Táto webová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou Pohoda Festival, s.r.o. Termíny „my“, „nás“ a „naše“ používané na stránke označujú Pohoda Festival, s.r.o. Pohoda Festival, s.r.o. ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb, ktoré sú na tejto stránke k dispozícii používateľovi, pod podmienkou udelenia vášho súhlasu so všetkými tu uvedenými podmienkami, pravidlami a upozorneniami.

Návštevou našich stránok a/alebo nákupom nášho tovaru sa zúčastňujete našej „Služby“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi podmienkami („Všeobecné obchodné podmienky“, „Zmluvné podmienky“) vrátane dodatočných zmluvných podmienok a pravidiel uvedených tu a/alebo k dispozícii prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov webových stránok vrátane a bez obmedzenia používateľov, ktorí sú prezerajúcimi si, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred vstúpením na našu stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto Všeobecné obchodné podmienky. Vstúpením na akúkoľvek časť stránky alebo jej použitím súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webové stránky ani používať žiadne služby. Ak sa tieto zmluvné podmienky považujú za ponuku, súhlas je výslovne obmedzený na tieto zmluvné podmienky.

Akékoľvek nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridajú k súčasnej službe, budú tiež predmetom zmluvných podmienok. Najaktuálnejšiu verziu zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prezrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto zmluvných podmienok uverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Pokračovanie v používaní alebo pristupovaní na webové stránky po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

ČASŤ 1 - ONLINE ZMLUVNÉ PODMIENKY

Súhlasom s týmito zmluvnými podmienkami vyhlasujete, že v štáte trvalého pobytu máte minimálne vek plnoletosti alebo že v štáte trvalého pobytu ste dosiahli vek plnoletosti a že ste nám udelili súhlas s tým, aby neplnoleté osoby, za ktoré zodpovedáte, mohli používať túto stránku.

Naše výrobky nesmiete používať na akékoľvek nelegálne alebo neoprávnené účely, ani nesmiete pri používaní Služby porušovať akékoľvek zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).

Nesmiete prenášať žiadne červy alebo vírusy ani žiadne kódy deštruktívnej povahy.

Porušenie alebo nedodržanie akejkoľvek z podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie služieb.

ČASŤ 2 - VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu akejkoľvek osobe z akéhokoľvek dôvodu.

Rozumiete, že váš obsah môže byť prenášaný nezašifrovaný a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete; a (b) zmeny za účelom prispôsobia a adaptácie technickým požiadavkám pripojovacích sietí alebo zariadení.

Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať ani zneužívať žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe alebo akémukoľvek kontaktu na webovej stránke, cez ktorú sa služba poskytuje, bez nášho výslovného písomného súhlasu.

Nadpisy používané v tejto zmluve sú uvedené len pre orientáciu a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

ČASŤ 3 - PRESNOSŤ, ÚPLNOSŤ A VČASNOSŤ INFORMÁCIÍ

Nie sme zodpovední za to, ak informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke je poskytovaný len ako všeobecná informácia a nemali by ste sa naňho spoliehať ani ho používať ako jediný základ pre rozhodovanie bez konzultácie primárnych, presnejších, úplnejších alebo aktuálnejších zdrojov informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál uvedený na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité historické informácie. Historické informácie sú nevyhnutne neaktuálne a sú poskytované len pre vašu informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť obsah tejto stránky, ale nemáme povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou zodpovednosťou sledovať zmeny na našej stránke.

ČASŤ 4 - ÚPRAVY SLUŽIEB

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez upozornenia zmeniť alebo prestať poskytovať Službu (alebo akúkoľvek jej časť alebo obsah).

Za zmenu, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania Služby nebudeme zodpovední vám ani žiadnej tretej strane.

ČASŤ 5 - ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Určitý obsah môže obsahovať materiály od tretích strán.

Odkazy tretích strán na tejto stránke vás môžu nasmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré k nám nie sú pridružené. Nie sme zodpovední za preskúmanie alebo zhodnotenie obsahu alebo presnosti a neručíme a nebudeme mať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za žiadne iné materiály, výrobky alebo služby tretích strán.

Nie sme zodpovední za žiadne ujmy alebo škody súvisiace s obsahom tretích strán. Reklamácie, nároky, obavy alebo otázky týkajúce sa tretej strany je potrebné smerovať na tretiu stranu.

ČASŤ 6 - PRIPOMIENKY, SPÄTNÁ VÄZBA POUŽÍVATEĽA A INÉ PRÍSPEVKY

Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať pripomienky dôvernými; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; a (3) odpovedať na akékoľvek pripomienky.

Budeme, ale nie sme povinní sledovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý bude podľa nášho vlastného uváženia nezákonný, urážlivý, ohrozujúci, hanlivý, nactiutŕhajúci, pornografický, obscénny alebo inak nežiaduci, alebo ktorý porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo tieto Zmluvné podmienky.

Súhlasíte s tým, že vaše pripomienky nebudú porušovať žiadne práva žiadnej tretej strany vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, ochrany osobnosti alebo iných osobných alebo majetkových práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše pripomienky nebudú obsahovať hanlivý alebo iný nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani nebude obsahovať žiadny počítačový vírus alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok. Čo sa týka pôvodu akýchkoľvek pripomienok, nesmiete používať falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný, alebo iným spôsobom zavádzať nás alebo tretie strany. Vy ste výhradne zodpovední za všetky vaše pripomienky a ich vhodnosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za žiadne pripomienky, ktoré ste zaslali vy alebo akákoľvek tretia strana.

ČASŤ 7 - OSOBNÉ INFORMÁCIE

Osobné informácie zadané počas služby nebudú použité inak než je potrebné na prevádzku služby. Berieme plnú zodpovednosť za ochranu súkromia používateľov. Nebudeme prenášať žiadne informácie žiadnej tretej strane. Účelom spracovania osobných údajov je doručenie Služby podľa týchto podmienok. V súlade s tým je právnym základom na spracovanie osobných údajov článok 6 ods. 2 GDPR vyžadujúci, aby sme získavali a spracovávali osobné údaje v minimálnej nevyhnutnej a tiež možnej miere.

Každý subjekt údajov má právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom a má právo ich opraviť, odstrániť alebo obmedziť spracovanie, ako aj právo vzniesť námietky voči spracovaniu a právo na prenos údajov prostredníctvom zaslania nám adresovanej žiadosti. Každý subjekt údajov má tiež právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Je naším oprávneným záujmom vedieť, ako naši návštevníci využívajú našu webovú stránku, na účely jej zlepšenia. Na dosiahnutie tohto cieľa používame súbory cookies, adresy IP a nástroje tretích strán, ako napríklad Google Tag Manager, a služby pre registráciu na základe vašich preferencií.

ČASŤ 8 - ZAKÁZANÉ POUŽITIE

Okrem iných zákazov, ako sú uvedené v obchodných podmienkach, je zakázané, aby ste používali túto lokalitu alebo jej obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; (b) na požadovanie od iných, aby vykonali alebo sa podieľali na akýchkoľvek nezákonných úkonoch; (c) na porušovanie akýchkoľvek medzinárodných, federálnych, provinčných alebo štátnych predpisov, pravidiel, zákonov alebo miestnych nariadení; (d) na zasahovanie do alebo porušovanie našich práv duševného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva iných osôb; (e) na obťažovanie, zneužívanie, urážanie, poškodzovanie, hanobenie, ohováranie, znevažovanie, zastrašovanie alebo diskrimináciu na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnického pôvodu, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; (f) na predkladanie falošných alebo zavádzajúcich informácií; (g) na nahrávanie alebo prenos vírusov alebo akéhokoľkve iného typu škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo prevádzku Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; (h) na zhromažďovanie alebo sledovať osobných údajov iných osôb; (i) na spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl alebo scrape; (j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) na narušenie alebo obídenie bezpečnostných prvkov Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. V prípade porušenia zakázaného použitia si vyhradzujeme právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránok.

ČASŤ 9 - UKONČENIE

Povinnosti a záväzky zmluvných strán, ktoré vznikli pred termínom ukončenia, zostanú platné po ukončení tejto zmluvy pre všetky účely.

Tieto zmluvné podmienky sú účinné až do ukončenia z vašej alebo našej strany. Tieto zmluvné podmienky môžete kedykoľvek ukončiť tým, že nám oznámite, že už nechcete používať naše služby, alebo tým, že prestanete používať našu webovú stránku.

Pokiaľ na základne nášho výlučného úsudku nedodržíte, alebo ak budeme mať podozrenie, že ste nedodržali akúkoľvek podmienku alebo ustanovenie týchto zmluvných podmienok, môžeme túto zmluvu kedykoľvek vypovedať bez predchádzajúceho upozornenia a/alebo odoprieť vám prístup k našej službe.

ČASŤ 10 - ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK

Najaktuálnejšiu verziu zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prezrieť na tejto stránke.

Vyhradzujeme si právo podľa nášho výlučného uváženia aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto zmluvných podmienok uverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej stránke. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej stránke. Pokračovanie v používaní našej webovej stránky alebo Služby po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

ČASŤ 11 - KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Otázky ohľadom obchodných podmienok zašlite na adresu matwe@pohodafestival.sk.