Akreditačný formulár

Redakcia


Médium


Údaje žiadateľa


Mám záujem o


Potvrdenie od vedenia redakcie

Max. veľkosť: 2000kb Povolené typy súborov: .jpg, .png, .jpeg, .pdf, .doc, .docx, .xls


Publikované materiály z minulého ročníka

Vyplňte odkaz alebo vyberte súbor (5x).
Max. veľkosť jednej prílohy: 2000kb Povolené typy súborov: .jpg, .png, .jpeg, .pdf, .doc, .docx, .xls


Publikované materiály o prípravach tohto ročníka

Vyplňte odkaz alebo vyberte súbor (5x).
Max. veľkosť jednej prílohy: 2000kb Povolené typy súborov: .jpg, .png, .jpeg, .pdf, .doc, .docx, .xls


Osobné údaje uvedené v registračnom procese budú spracúvané výlučne na účely uzavretia dohody s POHODA FESTIVAL, s. r. o., Sídlo: Zochova 6-8, Bratislava 811 03, IČO: 45 639 043. Doba uchovávania nepresiahne čas požadovaný legislatívou (v súvislosti s vedením účtovníctva a realizáciou pracovnoprávnej agendy). Ako dotknutá osoba máte právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Poskytnutie údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, bez ich spracúvania však nie je možné žiadosť vybaviť. Osobné údaje považujeme za dôverné a nebudú poskytované žiadnej tretej strane s výnimkou subjektov, ktorý preukážu zákonné oprávnenie.