Podmienky

Zmluvné podmienky ambasádorského programu

 

INFORMÁCIE O AMBASÁDORSKOM PROGRAME POHODY

Ambasádorský program Pohody je program organizovaný organizátorom festivalu Pohoda. Pohoda pozýva jednotlivcov (fyzické osoby), aby sa na jej webovej stránke zaregistrovali ako ambasádori Pohody. Na tejto stránke môžu sledovať predaj vstupeniek, ktoré boli predané vďaka ich propagácii festivalu, a to prostredníctvom osobného kódu ambasádora. Za propagáciu festivalu, ktorá povedie k predaju permanentiek získa ambasádor kredity (slnečnice), ktoré je možné využiť na nákup lístkov alebo tovaru z vybraného sortimentu výrobkov z nášho obchodu.

 

ZMLUVNÉ PODMIENKY

Tieto zmluvné podmienky (spolu s uvedenými dokumentmi vrátane Zásad ochrany osobných údajov) riadia využívanie webových stránok ambasádormi a ich „offline“ aktivity v súvislosti s ambasádorským programom Pohody. Predtým, než sa stanete ambasádorom Pohody, prečítajte si prosím pozorne tieto zmluvné podmienky. Žiadosťou o zaradenie do ambasádorského programu uvádzate, že súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami,   súhlasíte s ich dodržiavaním, potvrdzujete, že ste fyzická osoba a že máte aspoň 15 rokov.

Vyhradzujeme si právo tieto zmluvné podmienky priebežne zmeniť zverejnením upravených zmluvných podmienok na našich webových stránkach, budeme sa ale usilovať vás vopred oboznámiť s prípadnými podstatnými zmenami. Odporúčame vám, aby ste si priebežne pozerali zmluvné podmienky uvedené na stránke. Pokračovanie vo vašich aktivitách v súvislosti s ambasádorským programom Pohody po uverejnení akýchkoľvek zmien bude znamenať, že ich akceptujete a súhlasíte s ich dodržiavaním.

Ak nechcete byť viazaní týmito zmluvnými podmienkami (alebo prípadnými revidovanými zmluvnými podmienkami), okamžite nás informujte a následne ukončíme váš účet v rámci ambasádorského programu.

 

1. AKO SA STAŤ AMBASÁDOROM A PODMIENKY ÚČTU

1.1 Ambasádorom sa môžete stať iba na účely týchto zmluvných podmienok po online registrácii a po potvrdení vášho e-mailu/čísla mobilného telefónu/mena/dátumu narodenia/adresy. Ak ste sa zaregistrovali pomocou e-mailu, poskytneme vám jedinečné používateľské meno a heslo pre váš účet na našej stránke. Tieto údaje sú dôležité, odmeny nie je možné získať v prípade zaregistrovania nesprávnych alebo nepravdivých údajov. Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť o vstúpenie do ambasádorského programu podľa vlastného uváženia.

1.2 Ambasádorom môže byť len fyzická osoba a môže vystupovať len sám za seba, vo svojom mene a na vlastný účet.  Nemôžete sa zaregistrovať ako ambasádor, a vykonávať s tým spojené aktivity v mene alebo na účet akejkoľvek inej osoby.

1.3 Ambasádorom sa nemôžu stať osoby mladšie ako 15  rokov ani zamestnanci alebo spolupracovníci sprostredkovateľov predaja vstupeniek na festival Pohoda alebo predajcov vstupeniek na festival Pohoda, ani predajcovia vstupeniek na festival Pohoda.

1.4 Ak ste vo veku od 15 do 17 rokov (vrátane), potvrdzujete, že váš rodič alebo zákonný zástupca si prečítal tieto Zmluvné podmienky a súhlasí s ich znením vo vašom mene.

1.6 Ambasádor súhlasí s tým, že uchová svoje používateľské meno a heslo dôvernými a nebude zdieľať údaje o svojom účte s inými osobami. Ambasádor je zodpovedný za všetky činnosti, ktoré sa udejú na jeho účte (vrátane akéhokoľvek neoprávneného prístupu alebo použitia). Súhlasí s tým, že počas procesu registrácie sprístupní skutočné a úplné informácie a v prípade ich zmeny ich urýchlene aktualizujete. Na stránkach nie je povolené akýmkoľvek spôsobom vytvárať falošnú totožnosť alebo sa vydávať za inú osobu alebo subjekt. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť vytvorenie účtu alebo zatvoriť účet akejkoľvek osoby podľa vlastného uváženia.

1.7 Ambasádor súhlasí s tým, že nám ihneď oznámi, ak dôjde alebo ak bude mať podozrenie, že došlo k neoprávnenému použitiu jeho účtu.

1.8 Ambasádorstvo nie je časovo obmedzené. Po konaní festivalu Pohoda váš ambasádorský účet zostáva aktívnym. Vždy však máte možnosť ukončiť svoj ambasádorský účet.

1.9 Nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu vyplývajúcu z vášho nesplnenia požiadaviek uvedených v tomto odseku 1.1.

 

2. AMBASÁDORSKÝ PROGRAM A ODMENY

2.1 Po registrácii obdržíte váš osobný kód ambasádora. Ak niekoho presvedčíte, aby si kúpil lístok na festival Pohoda, tento jedinečný kód ambasádora je nutné pri nákupe zadať do špeciálneho poľa. Tento unikátny kód spojí nákup s ambasádorom a ambasádor dostane za svoje úsilie slnečnicu. Ambasádori môžu spojiť svoj kód ambasádora len s predajom vstupeniek online (predaj cez internet), ambasádorského programu sa nezúčastňujú žiadne tzv. kamenné predajné miesta ani nákupy uskutočnené mimo siete internet. Jedinečný kód ambasádora je potrebné zadať už pri nákupe vstupenky cez internet, neskoršie zadanie kódu (napríklad až pri výdaji vstupenky v kamennom obchode) nebude možné. 

2.2 Po registrácii vám môžeme posielať tipy a triky, zdieľateľné informácie a obsah, ktorý môžete použiť za účelom predaja väčšieho počtu vstupeniek, ale nie ste povinní tak urobiť. Nebudete mať povinnosť zdieľať tento obsah.

2.3 Za propagáciu festivalu, ktorá povedie k predaju permanentiek získa ambasádor kredity (slnečnice ), ktoré je možné využiť na nákup lístkov alebo tovaru z vybraného sortimentu výrobkov z nášho obchodu. Informácie o odmeňovacom systéme sú zverejnené na našom webe v sekcii ambasádorsky program. Sada odmien v ambasádorskom programe sa môže každý rok alebo aj priebežne zmeniť. Informácie o príslušných odmenách budú k dispozícii ešte pred začiatkom online predaja vstupeniek na nasledujúci ročník festivalu Pohoda. Odmeny sa môžu priebežne líšiť. Tieto aktualizácie budú zverejnené na webových stránkach, preto ak ste ambasádorom Pohody, pravidelne si prezrite dostupné odmeny.

2.4 Z času na čas je možné za rôzne aktivity v súvislosti s Pohodou (podľa vlastného uváženia organizátora festivalu Pohoda) získať dodatočné odmeny. Pokiaľ to bude možné, tieto dodatočné odmeny budú zverejnené na webových stránkach, no Pohoda nie je povinná pridávať dodatočné odmeny.

2.5 Odmeny je potrebné si vyžiadať mailom na shop@pohodafestival.sk. Pokiaľ je ambasádorský program Pohody aktívny, odmeny je možné vymeniť za slnečnice bez akýchkoľvek časových obmedzení. Prosím majte na zreteli, že v prípade nákupu cez zahraničných predpredajov, môže overovanie kódov trvať do 5 pracovných dní. O prípadnom ukončení ambasádorského programu budete vopred upozornení prostredníctvom e-mailu zadaného v procese registrácie.

2.6 Slnečnice je možné vymeniť len za dostupný tovar v našom shope. To platí aj pre permanentky v prípade vypredania festivalu. Po vypredaní festivalu bude zbieranie slnečníc dočasne pozastavené, a teda nebude možné ich vymieňať za lístky či propagovať festival za účelom získavania slnečníc predajom lístkov tretím osobám.

2.7 Ak ste ambasádorom a dosiahnete ciele uvedené na našom webe, ale nedostanete odmenu, kontaktujte nás na shop@pohodafestival.sk. Aby sa predišlo pochybnostiam, akceptujete, že my – organizátor festivalu Pohoda (konajúc vecne a v dobrej viere) urobíme konečné rozhodnutie v akomkoľvek spore o to, či ste úspešne dosiahli tieto ciele alebo nie a následne máte nárok na odmenu (odmeny).

2.8 Beriete na vedomie a súhlasíte, že môžeme Pohodu prerušiť alebo zrušiť a neručíme za žiadnu stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli v dôsledku takéhoto prerušenia alebo zrušenia festivalu. Ak sa Pohoda preruší alebo zruší po tom, čo ambasádor začal propagačnú činnosť, vynaložíme primerané úsilie na to, aby sme ambasádorovi oznámili akékoľvek takéto prerušenie alebo zrušenie. Odmeny, ktoré už ambasádor získal, zostanú platné.

2.9 Ak príslušná odmena už nie je k dispozícii, môžeme podľa vlastného uváženia namiesto nej ponúknuť alternatívnu odmenu.

 

3. PODMIENKY POUŽÍVANIA NA MOBILNOM TELEFÓNE

Pri prístupe k službe prostredníctvom mobilného zariadenia platia štandardné poplatky sa použitie siete. V závislosti od vašej zmluvy môžete si môže operátor siete účtovať dodatočné poplatky.

 

4. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prihlásením sa za ambasádora súhlasíte s tým, že použijeme vaše osobné údaje v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Poskytnutím čísla mobilného telefónu a e-mailu, súhlasíte s tým, že od nás budete dostávať textové správy a e-maily týkajúce sa vášho účtu a roly ambasádora.

 

5. ZÁSADY SPRÁVANIA AMBASÁDORA

5.1 Vyhlasujete a zaručujete, že nebudete:

5.1.1 inzerovať vstupenky na webových stránkach tretích strán (aby sa predišlo pochybnostiam, vrátane stránok Bazoš, eBay/StubHub, Viagogo...);

5.1.2 nerobiť nič, čo by mohlo poškodiť značku, povesť alebo dobré meno Pohody;

5.1.3 obmedzovať, brániť alebo prekážať akejkoľvek inej osobe v používaní ambasádorského účtu

5.1.4 používať Pohodu (alebo akékoľvek iné informácie získané od nás alebo prostredníctvom webovej stránky) na prevádzkovanie agentúry alebo inej činnosti generujúcej výnosy.

5.2 Ak porušíte alebo nebudete dodržiavať (alebo budeme mať podozrenie, že ste porušili alebo nedodržali) akékoľvek z vyhlásení uvedených v bode 5.1, budeme (podľa vlastného uváženia) oprávnení pozastaviť a/alebo ukončiť váš prístup na webové stránky a vašu rolu ambasádora.

 

6. UKONČENIE A POZASTAVENIE

6.1 Ak vyjadríte súhlas s ukončením vášho prístupu k vášmu ambasádorskému profilu, vaše údaje a kontaktné informácie budú z našej databázy vymazané. Po ukončení nebude možné vyžiadať žiadne odmeny.

6.2 Organizátor festivalu Pohoda je (podľa vlastného uváženia) oprávnený pozastaviť a/alebo ukončiť váš prístup na jej webové stránky a vašu rolu ambasádora.

 

7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

7.1 Žiadna z týchto podmienok nebude mať za následok, že sa stanete zamestnancom, pracovníkom, agentom alebo partnerom spoločnosti Pohoda Festival s.r.o. a nebudete sa zaňho vydávať.

7.2 Názvy odsekov v týchto zmluvných podmienkach sú použité len pre lepšiu orientáciu a nemajú byť brané do úvahy pri chápaní alebo interpretácii týchto zmluvných podmienok.

 

Posledná aktualizácia: 04.04.2018