Odpad

Pohoda festival sa snaží znížiť dopad na životné prostredie separáciou plastov, papiera, kovu a bio-odpadu. Chceme vás preto všetkých i tento rok poprosiť o aktívne zapojenie sa. Všetky nádoby na odpad budú označené rozlišovacími nápismi. V tomto ročníku bude samostatne separovaný bio-odpad z gastro stánkov. Všetky jedlá budú na festivale podávané v rozložiteľných obaloch a príboroch, ktoré môžete po použití vyhodiť do nádob označených nápisom BIO. Tento odpad bude skompostovaný.

V stanovom mestečku dostane „každý stan“ dve vlastné vrecia – jedno je určené na separovaný zber, druhé na ostatný odpad. Do žltého vreca patria prázdne plastové poháre a fľaše (bez zvyškov nápojov, ideálne aj stlačené), čisté vrecúška, tašky, fólie, všetky druhy papiera a plechovky. Do vreca na komunálny odpad všetko ostatné. Pri odchode, prosíme, aby ste všetky vrecia zviazali a takto pripravené ich nechali na mieste.  Odpad vyzbieraný do vriec a väčších kontajnerov na separovaný zber bude dodatočne dotrieďovaný a následne recyklovaný. Ďalšie informácie vám poskytnú špeciálne označené odpadové hliadky.

Budeme vám vďační, ak nám počas festivalu dáte vedieť o preplnených kontajneroch či znečistených miestach na našu infolinku, ktorá bude fungovať len počas festivalu: +421 800 500 090.